Jak to probíhá?

Mými klienty se můžou stát např. rodiče, učitelé, vychovatelé, zdravotníci, sociální pracovníci, pracovníci ve službách, vedoucí pracovníci, partneři.

1) Domluva zakázky

Na 1. setkání mi klient sdělí, co ho v kontaktu s jeho (dětmi, žáky, svěřenci, klienty, pacienty, zaměstnanci, partnerem) trápí.

Pozorně ho vyslechnu a po zvážení vhodnosti a možnosti použít metodu VTI klient navrhne možnosti 1. natáčení, kdy je v nějaké zcela běžné a pro něho přirozené situaci v kontaktu se zmíněnými dalšími lidmi, kterých se týká jeho zakázka. (Pro zjednodušení to dále vysvětlím na příkladu, kdy klienty jsou rodiče s dětmi)
Spolu s klientem pak formulujeme přesné znění jeho zakázky a konkrétní klientův CÍL, ke kterému se chce dopracovat, časový plán a možnosti, jak ho v tom můžu prostřednictvím VTI podporovat. Domluvíme se na čase a místě 1. natáčení a 1. rozboru.

Jaké situace jsou vhodné k natáčení?

V případě rodičů s dětmi to může být společná hra, příprava úkolů do školy, pomoc s oblékáním dětí, plánování výletu, rodinná porada, domácí práce, příprava jídla, jakákoliv další běžná společná činnost. V případě ostatních – jakákoliv běžná situace, kdy jsou klienti v kontaktu s druhými. (školní výuka, porada, rozhovor, běžná společná činnost)

Tréma při natáčení?

Každý při 1., 2. natáčení zpočátku pociťuje přirozený ostych. Když něco děláme poprvé, je to pro nás často nezvyklé, zvláštní až možná podivnřeba pro další natáčení. Nenatáčím po celou dobu, ale během 1.natáčení situaci pozoruji a natáčím to, co považuji za nejdůležitější a přínosné pro pozděší rozbor videoukázky s klientem.

Opakovaně se mi stává, že mi klienti po natáčení anebo pak při rozboru překvapeně říkají, že na moji přítomnost se zapnutou kamerou během natáčení po chvíli úplně zapomněli. To mě velmi těší, moje přítomnost by neměla být pro Vaši probíhající komunikaci nijak zvlášť rušivá.

Co se bude dít s natočeným videozáznamem?

V klidu a soukromí provedu podrobnou interakční analýzu pořízeného záznamu a vyberu 2-3 krátké úseky, které jsou pro Vás - vzhledem k Vaší zakázce zvlášt užitečné.
Promyslím k nim vhodné otázky, abych Vám mohla efektivně a co nejpřirozeněji pomoci dojít k naplnění Vaší zakázky a dosáhli jste svého požadovanému cíle.

Po dobu naší spolupráce- terapie budou videozáznamy uschovány u mě, nemusíte se obávat, že by se k nim bez Vašeho souhlasu dostal někdo cizí. Každý videotrenér je vázán etickým kodexem videozáznamy i všechny údaje o klientech přísně střežit.
Po dokončení spolupráce můžete své videonahrávky dostat na DVD, nebo je na Vaše požádání můžu smazat.

2) Zpětnovazební interakční rozbor videonahrávky

Každý rozbor probíhá vždy v předem domluveném čase na nerušeném klidném místě, dle předchozí dohody s klientem. Trvá 1-1,5h. Během této doby spolu budeme velmi soustředěně a pečlivě sledovat vybrané úseky a podrobně o nich mluvit. Svými otázkami Vás povedu k hlubšímu zamyšlení nad pozorovanými jevy tak, abyste si to důležité a klíčové ve své vlastní komunikaci s druhými nenásilně objevovali především Vy sami.
Díky této příležitosti si ujasníte, co se ve Vaší komunikaci s Vašimi dětmi (žáky, svěřenci, zaměstnanci...) vlastně děje, i co se přitom děje s Vámi. Jaké jsou Vaše navyklé a často třeba i neuvědomované typy iniciativ, reakcí, způsoby chování. Pomůže Vám to odkrýt mozaiku souvislostí pocitů, myšlenek, názorů, které velmi výrazně ovlivňují naše chování. Jenže v běžném každodenním životě nemáme dostatek času, vhodné podmínky a efektivní příležitost jejich souvislosti objevit.

Takto velmi rychle zjistíte, v čem jsou Vaše silné stránky v komunikaci, což Vám dodá sebedůvěru a chuť podívat se i na to, kde přesně to naopak trochu anebo více vázne. V čem je ten pověstný ‚zakopaný pes‘.

Systematické sledování videonahrávek s připravenou interakční analýzou Vaší vlastní komunikace Vám nabízí možnost uvědomit si, co sami chcete změnit, kde vězí překážky a jak je postupně zdolávat. Čím a jak si v tom, byť nevědomky, sami bráníte?  Co a jak Vám v tom naopak velmi pomáhá?

Na konci každého rozboru si klient na základě shlédnutého videozáznamu a rozhovoru s videotrenérem sám stanoví konkrétní pracovní krok, malý cíl, na který se bude soustředit během příštího natáčení, aby tak s mojí pomocí směřoval k naplnění své zakázky a dosáhl co nejrychleji svého cíle, zmírnění nebo odstranění svých potíží v komunikaci a vztazích, na nichž mu záleží. Při následujícím rozboru klient dostane jasnou zpětnou vazbu, jak se mu to dařilo.

Kde zpětnovazební rozbor s klientem probíhá?

 Rozhodně na klidném místě, kde se Vy i já budeme moci nerušeně soustředit na pozorné sledování videonahrávky a společný rozhovor o tom, co tam vidíme, slyšíme atd.

  • Je možné po domluvě provést společný rozbor u Vás doma.
  • Místo natáčení se odvíjí od zakázky klienta (domov, škola, pracoviště atd.)

Kolik natáčení a rozborů je potřeba?

Záleží na konkrétním případu, na hloubce problému,jeho komplikovanosti, motivaci a úsilí klienta na svém zlepšení pracovat. Často stačí i 1 jediné natáčení a rozbor, aby si klient objevil pro sebe něco tak cenného, díky čemu se mu velmi uleví a přispěje to k jeho vlastnímu řešení svého problému. K tomu, abychom mohli sledovat úspěšný vývoj klienta, je potřeba provést 3 natáčení s rozbory. K výraznému zlepšení situace a nečekaným objevům obvykle série 3-4 (natáčení + rozbor) stačí..Na základě klientovy spokojenosti s výsledkem svého úsilí je pak možné VTI ukončit, nebo v případě potřeby na přání klienta pokračovat a provést v průběhu času ještě několik dalších natáčení a rozborů.

V případě nedodržování dohodnutých pravidel klientem (např. zrušení dohodnutého termínu natáčení nebo rozboru bez závažného důvodu, zrušení termínu setkání méně než 2 dny dopředu)  může videotrenér od další spolupráce odstoupit, stejně jako klient v případě jeho nespokojenosti se službami videotrenéra.

Jaké intervaly mají být mezi natáčením a rozborem, mezi jednotlivými natáčeními?

Ideální je, aby mezi natáčením a rozborem uplynul asi 1 týden. Další natáčení může proběhnout až po rozboru, jinak by postrádalo smysl. Osvědčuje se dopřát klientovi týden času, aby si nové objevy a pracovní krok mohl nechat ‚uležet v hlavě‘ a trénovat ho třeba jen tak mimochodem, nanečisto..mimo natáčení a rozbor. Další natáčení  by však mělo proběhnout do 2 týdnů po rozboru, jinak se ztrácí intenzita úsilí klienta, který nevidí tak rychle své pokroky, čímž může upadat jeho motivace.