Doporučená literatura

SEZNAM LITERATURY  (nejen) pro učitele

 • Cangelosi, J.: Strategie řízení třídy. Praha, Portál, 1994
 • Fischer, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997
 • Helus, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Grada publishung, Praha 2007
 • Hunterová, M. Účinné vyučování v kostce, překlad z AJ, Portál 1999
 • Z angl. originálů přeložil a uspořádal Dvořák, D., Efektivní učení ve škole.Portál,  Praha 2005
 • Kopřiva K. Lidský vztah jako součást profese. Portál, Praha 2000
 • Kopřiva, P. a kol.: Respektovat a být respektován, Kroměříž, Spirála 2007
  Lašek,J. Komunikační klima ve středoškolské třídě. Pedagogika, roč.XLIV, 1994
 • Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole, Brno, Masarykova univerzita, 1995
 • Nováčková, J. : Mýty ve vzdělávání, Spirála, Kroměříž 2001
 • Ondráček, P.: Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce.Pardubice:FHS UP 2002·
 • Petty, G. : Moderní vyučování. Portál, Praha 2006
 • Průcha J., Moderní pedagogika. Portál, Praha 2002
 • Shapiro, L.E: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. 4. vydání, Portál, Praha, 2009
 • Sherin, M.G., Es, E.A. V.Using Video to Support Teacher’s Ability to Notice classroom Interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 2005, roč.13, č.3, s. 475-491 

 

LITERATURA ( nejen K DISERTACI)

 • AMEN,D.G. Změňte mozek, změňte život.Euromedia roup, Praha 2011
 • BÁRTKOVÁ, H. Mikroanalýza vyučovacího procesu- aplikace metody A.A. Balacka. In Mareš 1981, Interakce učitel žáci, učtel-studenti, s. 130-136
 • BENDL, S. Strašidlo nekázně aneb Hledání východiska ze školských labyrintů. 1998
 • BENDL, S. Charakteristiky učitele přispívající ke kázni žáků. Pedagogická revue 2002, č. 4, s. 312-325
 • BERÁNKOVÁ, R.Vizuální komunikace a vizuální gramotnost mimo oblast výtvarné výchovy, rigorózní práce, Masarykova univerzita, PdF, Brno 2009
 • CANGELOSI,J. Strategie řízení třídy. Portál, Praha 2006
 • DITTRICH, P. Pedagogicko-psychologická diagnostika. H &H, Jinočany 1993.
 • DVOŘÁK, D.-přeložil a uspořádal z anglických originálů, Efektivní učení ve škole. Portál, 2005
 • FISHER,R. Učíme děti myslet a učit se. Portál 2004
 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi.Praha, Portál 1997.
 • FORSYTH, P. The development of student teachers‘ interaction skills: Is it time to re-think? VERoC Centre, Faculty of Education and Social work, University of Dundee, www.spinlink.cz
 • GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Paido, Brno 2005
 • GERÉB, G. Psychická klíma v škole. Bratislava, SPN 1978
 • HAMALOVÁ, D. Analýza záznamu pedagogické komunikace. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university, č.1, 1996
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie.Portál 1998
 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Grada publishing, Praha 2007
 • HOLEČEK,V., Jiřincová,B., Svoboda M. Výcvikové kursy katedry psychologie FPE ČU v Plzni. In Vzdělávat učitele, Brno 2001, s.83-91
 • HORÁK, J., K připravenosti učitelů základní školy pro účinnou interakci, In   Mareš, Interakce učitel-žáci a učitel-studenti. Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1981, s. 124-130.
 • HRABAL,V.,PAVELKOVÁ,I. Autodiagnostika jako předpoklad a účinný nástroj sebereflexe učitele.
 • HUNTEROVÁ, M. Účinné vyučování v kostce. Portál 1999
 • JANÍK,T., Miková M. Videostudie.Výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Paido, Brno 2006
 • JANÍK,T., Seidel, T. The power of Video Studies in Invstigating Teaching and Learning in the Classroom. Waxmann Publishing, Munster 2009.
 • JANÍKOVÁ, M. Odlišnosti ve vnímání interakčního stylu učitelů tělesné výchovy. Pedagogická orientace, 2010, roč.20, č.1, s.60-79
 • JANOUŠEK,J. Společná činnost a komunikace.Svoboda, Praha 1984
 • JANOUŠEK,J. Interakce jako předmět výkladu a jako výkladový princip. In Mareš, Interakce učitel-žáci a učitel-studenti. Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1981, s. 17-22
 • KOCOUREK, J. Změny trendů interakčního cítění studentů. Pedagogická orientace, 1996, č. 18/19, s. 43-48. 
 • KOHOUTEK, R. a kol. Základy pedagogické psychologie, Cerm, Brno 1996
 • KOPŘIVA K. Lidský vztah jako součást profese. Portál, Praha 2000
 • KOPŘIVA, P. a kol. Respektovat a být respektován, Spirála, Kroměříž 2007
 • KOŤA, J. Profesionalizace učitelského povolání.In Havlík,R.,Spilková,V.,Štech,S.,Švecová,J.,Tichá,M. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedF  UK, 1998, s.6-42
 • KRAUS, B. Sociální prostředí školy a pedagogická interakce a komunikace. InSvatoš, T. a Mareš Pedagogická interakce a komunikace. 1991, GAUDEAMUS při Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, s. 81-84
 • KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele.Cesty k lepšímu vyučování. Portál, Praha 2008
 • LAŠEK J. Klima tříd základních a středních škol a možnosti jeho měření.In Pedagogická interakce a komunikace. 1991, GAUDEAMUS při VŠ pedagogické v Hradci Králové, s. 97-105
 • LAŠEK,J. Komunikační klima ve středoškolské třídě. Pedagogika, roč.XLIV, 1994
 • LAZAROVÁ, B.(ed) K možnostem reflexivní práce ve vzdělávání učitelů. In Vzdělávat učitele. Příspěvky o inovativní praxi. Brno 2001. (s.54-71)
 • LAZAROVÁ, B. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Paido, Brno 2005
 • LUKAS,J. Systémové pojetí výukové komunikace a osobnost učitele v jejím procesu. In MACEK, P.; DALAJKA, J. (ed.). Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno : FSS MU, 2005, s. 370-376.
 • MAREŠ, J.,Křivohlavý J. Komunikace ve škole. Brno :MU, 1995
 • MAREŠ, J. a kol. Sociální opora u dětí a dospívajících 1, Nukleus, Hradec Králové 2001
 • MLČÁK, Z. Ideální interpersonální chování učitele. Pedagogická orientace, 1996, č. 18/19, s.48-53
 • MULLEROVÁ, O. K jedné z metod výuky dialogu. In Pedagogická interakce a komunikace. Svatoš, Mareš, 1991, s 65-68.
 • NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Grada, Praha 2005
 • NICHOLS, M. Zapomenuté umění naslouchat, z am. orig. Návrat domů, Praha 2005
 • NIKL, J. Pedagogická komunikace. Komunikace při společné učební činnosti  v dyádě dítě –rodič.Pedagogická fakulta, Hradec Králové, 1990.
 • NOVÁČKOVÁ J.  Mýty ve vzdělávání. Spirála, Kroměříž 2008,
 • NOVOTNÝ, P. Mnoho podob reflexe – ke klíčovému prvku profesní přípravy učitelů. In Vzdělávat učitele, Brno 2001, s.16-23
 • ONDRÁČEK, P.Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce.Pardubice:FHS UP 2002
 • NIKL, J. Pedagogická komunikace. Komunikace při společné učební činnosti v dyádě dítě –rodič. Pedagogická fakulta, Hradec Králové, 1990.
 • NOVOTNÝ, P. Mnoho podob reflexe – ke klíčovému prvku profesní přípravy učitelů. In Vzdělávat učitele, Brno 2001, s.16-23
 • PELIKÁN, J. Pomáhat být. Karolinum, Praha 2002
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Z angl. orig., Porál, Praha 2006
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Portál, Praha 2002
 • ŘEZÁČ, J, K pedagogicko-psychologické přípravě učitele. Pedagogická orientace, 1996, č. 18/19, s.99-102
 • SAMUHELOVÁ, M. :Komunikačná klíma – jako problém výskumný a reálny.In Svatoš,T. a Mareš,J. Pedagogická interakce a komunikace. 1991, s. 85-90
 • SHAPIRO, L.E: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. 4. vydání, Portál, Praha, 2009
 • SHERIN, M.G.Es E.A. Learning to notice: Scaffolding New teachers‘  Interpretations of Classroom interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 2002, roč.10, č. 4, s.571-596
 • SHERIN, M.G., Es, E.A. V.Using Video to Support Teacher’s Ability to Notice classroom Interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 2005, roč.13, č.3, s. 475-491
 • SHERIN, M.G.The development of Teachers‘ Professional Vision in Video Clubs,In Goldman, Ricki, Pea, Roy, Barron, Brigid, Derry, Sharon, 2007 Video Research in the Learning science, London: Lawrence Erlbaum associates Publisher, s. 383-395
 • SKALKOVÁ, J. Od teorie k praxi vyučování.Praha, SPN 1978
 • SPILKOVÁ, V. Rozvoj sociální kompetence studentů učitelství pro 1. stupeň základní školy.In SVATOŠ, T. a MAREŠ, J. (ed). Pedagogická interakce a komunikace, 1991, s.28-32.
 • SPILKOVÁ, J.Východiska vzdělávání učitelů primárních škol. Pedagogika, 46, 1996, č.2, s. 135-146
 • SPOUSTA, V. Mnohorozměrný charakter pedagogické interakce. Pedagogická orientace, 1996, č.21, s.35-40STARÝ, K. Pedagogika ve škole.Portál. Praha 2008
 • STEHLÍKOVÁ, N.  Pedagogika, 2010, roč. 60, č. 3/4 2010.
 • SVATOŠ, T. Sociálně komunikativní orientace začínajících studentů učitelství.In Svatoš, T. a Mareš, J. Pedagogická interakce a komunikace. GAUDEAMUS  při Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, 1991, s. 33-43
 • SVATOŠ, T.: Individuálně orientovaná pregraduální učitelská příprava, habilitační práce, Pedagogická fakulta MU v Brně 2000
 • ŠEĎOVÁ,K. Podoby pedagogické komunikace v české škole: intencionální a iluzivní dialogy. Pedagogika, 55(4), 368-381, 2005
 • ŠIMONÍK, O. Začínající učitel.Masarykova univerzita, Brno 1994.
 • ŠVEC, Vztah teorie a praxe ve vzdělávání učitelů. Pedagogická orientace, 1995, č.15, s.12-22.
 • ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů:Problémy a inspirace. Paido, Brno 1999
 • ŠVEC, V. a kol. Cesty k učitelské profesi: Utváření a rozvíjení pedagogických dovedností. Paido, Brno 2002
 • THORNTON, S. Children solving problem. Cambridge, Massachusetts, Harvard university Press, 1995
 • VACEK, P. Příprava učitele k autentické interakci s žákem. In Pedagogická interakce a komunikace. 1991, GAUDEAMUS při Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, s. 44-47
 • VACEK, P. Autodiagnostika učitele. Pedagogická orientace, 1996, 18/19, s.37-42
 • VALIŠOVÁ, A. Autorita jako pedagogický problém. Karolinum, Praha 1998
 • VAŠUTOVÁ, J. Jak rozvíjet profesionální myšlení studentů učitelství v předmětu obecná didaktika. Pedagogická orientace 1, 1998
 • VYBÍRAL, Z.,Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha 2000
 • VYSKOČILOVÁ,E. Univerzitní příprava učitelů v hlediscích genetické epistemologie a teorie jednání.Pedagogická orientace, 4, 1998, s.7-13